Návštěvní řád

Návštěvní řád Muzea harmonik Litovel

Prostor Muzea harmonik je monitorován kamerovým systémem se záznamem. Pro potřeby muzea se provádí fotodokumentace ze zde konaných akcí.

Hromadné výpravy a skupiny je vhodné předem objednat na telefonním čísle: 721 269 146 nebo 585 150 221.

Pravidla:

Návštěvníci expozice se řídí těmito pravidly:

Návštěvník před vstupem do Muzea harmonik řádně zaplatí vstupné u pokladny Turistického informačního centra. Výše vstupného je určena platným ceníkem zveřejněným u pokladny. Vstupenka je jednorázová a platí pouze pro jednu návštěvu expozice.

- Zakoupením vstupenky do Muzea harmonik návštěvník souhlasí s ustanoveními Návštěvního řádu.

- Dětem do deseti let je vstup povolen jen v doprovodu dospělé osoby, která za ně zodpovídá.

- Do Muzea harmonik není dovolen přístup osobám podnapilým či pod vlivem jiných omamných látek.

- Ve výstavních prostorách není dovoleno konzumovat potraviny nebo nápoje.

- Je zakázáno odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená.

- Do Muzea harmonik není dovoleno brát s sebou zvířata.

- V objektu muzea je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

- Zavazadla, deštníky a svrchní oděvy návštěvníci odkládají na místa k tomu určená.

- Každý návštěvník dbá pokynů pracovníka muzea.

- Při hromadné návštěvě školních skupin, zájmových či jinak organizovaných skupin odpovídá za skupinu doprovázející pedagog nebo vedoucí či průvodce skupiny.

- Návštěvníkům je zakázáno dotýkat se vystavených sbírkových předmětů s výjimkou interaktivní části muzea a označených harmonik, které si lze vyzkoušet.

- Je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat a ničit vybavení muzea. V případě poškození majetku muzea bude požadováno uhrazení způsobené škody.

- Návštěvník je během prohlídky povinen chovat se tak, aby nerušil nebo jinak neomezoval ostatní návštěvníky.

- Návštěvník je během prohlídky povinen chovat se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ostatních návštěvníků a pracovníků muzea.


 Fotografování v prostorách muzea je možné za splnění podmínek:

- Bez použití blesku.

- Pouze pro osobní potřebu návštěvníka.

- Fotografování pro komerční využití je nutné předem dojednat s odpovědným zaměstnancem muzea.

- V případě složitých nebo odborných dotazů návštěvníků může pracovník muzea (po dohodě s tazatelem) odpovědět písemně nebo telefonicky.

- Návštěvníci mohou vyjádřit své připomínky, poznatky, zážitky i zkušenosti z prohlídky muzea v návštěvní knize.

- Návštěvník, který poruší kterékoliv ustanovení tohoto Návštěvního řádu a odmítne uposlechnout napomenutí pracovníka muzea, může být okamžitě vykázán z prohlídky expozice a z objektu muzea bez nároku na vrácení vstupného.

 


Okolnosti tímto návštěvním řádem neupravené se řídí platným právním řádem České republiky.

 

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 15. 6. 2022

Vytvořeno 23.5.2022 7:02:42 | přečteno 1136x | pavel.zenozicka
load